VEDTEKTER FOR HALSAFJORDSAMBANDET AS (pr 23.08.2010)


§1

Selskapets navn er Halsafjordsambandet AS

§2

Selskapets forretningskontor er i Halsa kommune

§3

Selskapets formål er etablering av fergefri fjordkryssing over Halsafjorden, herunder finansiering av prosjektet, inklusiv innkreving av eventuelle bompenger og alt som står i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper. Selskapet skal også kunne være ansvarlig ved eventuell søknad om innkreving av bompenger via fergebillett for opprusting av E39 i TIngvoll og Halsa.

§4

Selskapets aksjekapital er kr 2 019 000,- fordelt på 2 019 aksjer hver pålydende kr 1000,- fullt innbetalt.

§5

Selskapets styre skal bestå av inntil 7 styremedlemmer med personlige varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen for inntil 2 år av gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Styret skal ha daglig leder.

§6

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen