Fem alternative fjordkryssinger:
 • K0 Dagens ferjeløsning
 • K1 Ferjekonseptet
 • K2 Undersjøisk tunnel
 • K3 Flytebru
 • K4 Hengebru
 • Halsa-Kanestraum, Nordmøres viktigste ferjestrekning.
 • En flaskehals for kyststamvegen.
 • Frakter hver dag 667 biler.
 • Forsterket ferjetilbud.
 • Utvikling av vegnettet til normalvegstandard.
 • Flytting av ferjeleiene nordover, halvert overfartslengde.
 • Kryssing ytterst i Halsafjorden.
 • 2 alternative tilførselsveier.
 • Tunnellen er 12 km lang og 350 meter dyp.
 • Bru over Skålvikfjorden mot Liabø.
 • Omtrent samme traseføring som K2.
 • Flytebru går over fjorden til Volungøya
 • Flytebrua blir over 3 km lang, over dobbelt så lang som verdens lengste flytebru i dag.
 • Ca 2 km lang hengebru.
 • Samme størrelse som verdens lengste hengebru.
 • Teknisk utfordrende.
KVU - Området
KVU - Området